Zamena ulja u kompresoru

Ova operacija je veoma značajna kod održavanja sistema auto klime.

Kod pojedinih tipova kompresora nivo ulja može se kontrolisati i u montiranom stanju, dok se kod većine tipova kompresor mora demontirati i izvršiti kontrola nivoa i eventualno dolivanje ulja.

Kod demontaže kompresora predhodno je potrebno ispustiti ili odtočiti u bocu rashladno sredsvo ili izolovati kompresor od sistema, ako je to preko servis ventila moguće.

U sistemima auto klima dozvoljeno je koristiti isključivo novo ulje oslobođeno od primesa vlage. Posude u kojim je ulje smešteno moraju biti zatvorene jer ako ostanu otvoreno makar i za kratko vreme vlaga će se vezati sa uljem i na taj način će dospeti u sistem auto klime.

Nakon dolivanja ulja u kompresor, radi pravilne raspodele ulja u sistemu auto klime, sistem treba ostaviti u radu najmanje 10 minuta.

Nakon svake kontrole ulja treba zameniti zaptivne gumice na zavrtnju otvora za merenje-dolivanje ulja.

Pošto ulje za podmazivanje delova sistema cirkuliše zajedno sa rashladnim sredstvom u sistemu, ono se tokom rada ravnomerno raziđe u sistemu.

Važno je znati da se ne mora uvek dolivati ulje prilikom zamene nekog dela, ali je neophodno da u sistemu uvek bude propisana količina ulja.
Izuzetak je zamena kompresora koja iziskuje dolivanje ulja u količini koja je bila u prethodnom kompresoru.

Manjak ulja u kompresoru može prouzrokovati probleme i oštećenje istog. Protok ulja kroz sistem može biti smanjen zbog zapušenja ekspanzionog ventila/ekspanzione cevi što takođe može oštetiti kompresor.

© 2023 “PILIP AUTO KLIME” d.o.o.
Dizajn:Master Media Factory d.o.o.